תקנון האתר

אני מודה לך על שבחרת להיכנס לאתר האינטרנט www.spectrumil.com (להלן: "האתר"), המשמש כקטלוג וחנות למוצרי תאורה.

האתר בבעלות חברת י.ד ספקטרום בע"מ ח.פ 515195170 שדרות גן רווה 1 יבנה, אשר מוכרת ומשווקת מוצרי תאורה.

כל הזכויות לתכנים, לצילומים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורים לחברת י.ד ספקטרום בע"מ.

תקנון זה מטרתו להסדיר את מערכת היחסים שבין הגולשים באתר לבין חברת י.ד ספקטרום בע"מ

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו.

בעת גלישתך באתר והזמנת מוצרים דרכו, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר.

בנוסף הינך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד חברת י.ד ספקטרום בע"מ ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה.

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

הגדרות לאתר:

"מוצרים" – המוצרים והשירותים אותם מציעה חברת י.ד ספקטרום בע"מ למכירה לגולשים במסגרת האתר.

"גולשים" – יחידים המבצעים פעילות באתר, דוגמת: גלישה, רכישה, צפייה הרשמה  ועוד.

"יצרנים" – העסקים מהם רוכשת חברת י.ד ספקטרום בע"מ את המוצרים המוצעים למכירה באתר.

"פעולה באתר" – כל פעולת רכישה של מוצרים המוצעים באתר.

מטעמי נוחיות בלבד נכתב התקנון בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת.

השינוי יהיה תקף החל ממועד פרסום התקנון המתוקן באתר.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

הגבלת אחריות

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא מתחייבת כי השירותים באתר יינתנו כסדרם ובאופן רציף וללא טעויות.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ רשאית בכל עת להפסיק או להגביל את הפעילות באתר, כולה או חלקה, לרבות לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה ו/או אם תחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור מוצר ו/או בתנאי המכירה; אין ולא יהיה בכך כדי להטיל על חברת י.ד ספקטרום בע"מ אחריות כלשהי.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או פגיעה, ישירה או עקיפה כולל עוגמת נפש, שייגרמו לגולשים באתר או למחשב שלהם או לכל צד שלישי שהוא עקב השתתפות בפעילות באתר, כניסה לאתר, גלישה באתר או אי היכולת להיכנס או לגלוש באתר או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (כגון וירוסים) במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.

קניין רוחני

כל הזכויות מכל סוג שהוא (כולל זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני), באתר, בכל חלק שלו ובכל הפעילויות שבו ובשמו, שייכים באופן בלעדי לחברת י.ד ספקטרום בע"מ ו/או לצדדים שלישיים כולל יצרנים שהעניקו לחברת י.ד ספקטרום בע"מ הרשאה להשתמש בהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חברת י.ד ספקטרום בע"מ הינה הבעלים היחידי של הרעיונות המוצגים באתר ובכל אחת מהפעילויות השיווקיות שבו, השמות, הסימנים המסחריים של האתר, העיצוב באתר, התוכן והפעילויות שיופיעו באתר.

חל איסור להעתיק, לפרסם, לשנות, למכור ולהפיץ, לשדר, להעביר, לשכפל, להציג בפומבי או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בתמונות, בעיצובים ובחומרים המופיעים באתר – בין במישרין ובין בעקיפין – אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של חברת י.ד ספקטרום בע"מ בכתב.

מדיניות הפרטיות

כמקובל באתרים רבים, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי להזמנת מוצרים.

על-פי חוק אינך חייב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר.

מסירת מידע לאתר זה תשמש כהסכמה לאיסוף, שימוש וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

בטרם תמסור את הפרטים, הינך מתבקש לקרוא ולוודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של האתר ברורים לך.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ תשמור את כל המידע שנצבר עליך כולל נתונים שימסרו בעת ההרשמה. השימוש במידע ייעשה רק על פי תקנון זה ובכפוף לדין למטרות הבאות:

כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני לצורך יצירת קשר איתך כולל שליחת הצעות פרסומיות לרכישת מוצרים.

כדי להעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם.

כדי לאפשר לך להשתמש באתר

חברת י.ד ספקטרום בע"מ מתחייבת כי לא תעביר לצד שלישי את הפרטים והמידע שנאסף על פעילותך למעט במקרים הבאים:

הפרת תנאי השימוש באתר או באתרים אחרים.

תבצע או יתרחש ניסיון לבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין.

אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברת י.ד ספקטרום בע"מ למסור את פרטיך או המידע עליך לצד שלישי בהקשר לכל מחלוקת, תביעה, דרישה, הליכים משפטיים או טענה.

אם פעילות האתר תועבר לטיפול תאגיד אחר או תמוזג פעילותו עם צד שלישי. במקרה זה חברת י.ד ספקטרום בע"מ  תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.

חברת י.ד ספקטרום בע"מ מפעילה באתר מערכות לאבטחת מידע אשר מפחיתים אך לא שוללים לגמרי – את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי חברת י.ד ספקטרום בע"מ.

כמו כן חברת י.ד ספקטרום בע"מ אינה אחראית שהאתר או המערכת יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בעת ההרשמה לאתר והשארת הפרטים כולל דואר אלקטרוני וטלפון הינך מאשר לחברת י.ד ספקטרום בע"מ לשלוח אליך מידע שיווקי.

במידה ואין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי תוכל, בכל רגע, לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלת המידע וזאת באמצעות בקשה להסרה מקבלת מידע מהאתר.

 

הפסקת פעילות גולש

 חברת י.ד ספקטרום בע"מ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת להפסיק את השימוש באתר, הרישום לאתר והגישה לאתר במקרה של הפרת תקנון האתר, ו/או אם כרטיס האשראי שלך נחסם ו/או הוגבל, ו/או בכל מעשה הפוגע או עלול לפגוע בחברת י.ד ספקטרום בע"מ, בפעילויות שבאתר או בגולשים.

 במקרה של הפרה, תהיה חברת י.ד ספקטרום בע"מ רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחשוף את שמך והפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

במקרה של הפרה יפצה ו/או ישפה המפר את חברת י.ד ספקטרום בע"מ בגין כל תשלום, נזק, הפסד, אבדן רווח והוצאה שייגרמו להם עקב הפרתו תנאי שימוש אלה.

 תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד חברת י.ד ספקטרום בע"מ הינה שישה חודשים החל מהמועד בו נוצרה עילת התביעה.

 

הדין ותנאי שיפוט

בעת שימוש באתר וכל דבר ועניין הנובע מכך, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לחברת י.ד ספקטרום בע"מ" ו/או למי מטעמה ו/או לאתר יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים ברחובות– ישראל אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין כאמור, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.